Sirenerne testes onsdag klokken 12.


Traditionen tro er den første onsdag i maj dagen, hvor sirenevarslingssystemet
testes med lyd over hele landet.


Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet
også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj kl. 12.
Sirenevarslingssystemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men
sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab, for at kunne advare
borgere om, at der er fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi det er så
indgroet i borgerne, hvad lyden betyder.


I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af
farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener på master og tage på høje
bygninger i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80
procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med
mobile sirener.


I Brand & Redning MidtVest´s område var sirenerne seneste d. 9. marts 2020 aktiveret, i
forbindelse med en større brand med giftig røg i Herning.
Det er også muligt at hente app-én Mobilvarsling.
Med Mobilvarsling kan du blive advaret direkte med en alarmlyd på din smartphone, når
myndighederne advarer om større ulykker i dit område.
Hvad skal du gøre når du hører sirenen?
Sirenevarslingen signalerer, at borgerne skal gå indenfor, lukke døre og vinduer og slukke
ventilationsanlægget. Herefter bør man afvente yderligere information hos DR og TV 2.


Informationen er på dansk. Brand & Redning MidtVest opfordrer til at borgereviderebringer informationerne til ikke-dansktalende kollegaer og naboer, eller andre som
kan have behov for hjælp til at forstå sirenernes betydning.
Og så er der én vigtig ting, man ikke skal gøre – hverken onsdag middag, eller når
sirenerne lyder for alvor:


Det er vigtigt, at man ikke ringer til alarmcentralen 1-1-2, til politiet eller til brandvæsnet for
at høre hvad der er sket, da det kan blokere for livsvigtige opkald. Ring 1-1-2, hvis der er
akut brug for brandvæsen, ambulance eller politi.


Under testen på onsdag vil der lyde tre signaler:
• Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og
falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
• Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
• Afvarslingssignal: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som
betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone,
som varer 45 sekunder